Handicap politik

Gæster med handicap betaler på lige fod med MS Mariannes øvrige gæster, og kan mod forevisning af gyldigt ledsagerkort ved afgangen, medtage en ledsager over 18 år. Billetten til ledsager bookes og betales som “Barn 2-11 år” (DKK 150-250).

Følgende ledsagerkort er omfattet:
DSB Ledsagerkort, Børneledsagerkort, DH ledsagekort, Medlemskort fra Dansk Blindesamfund, eller et gyldigt udenlandsk officielt udstedt ledsagerkort til handicappede.

Bemærk at Ledsagerkort ikke må været udløbet.

Praktiske informationer

Der er 12 gode siddepladser med godt udsyn på båden. Der er læsejl for vind og regn, samt varme tæpper.

Båden er ikke Kørestolsegnet*), da der er trin fra havnekajen til plant båddæk. Der er adgang til toilet på dæksplan, i styrehuset.

Servicehund og hund tilladt efter aftale på telefon +45 2860 8821. Der tages kun en hund med per tur.

Hvis du har spørgsmål vedrørende praktiske forhold og tilgængelighed, vil vi meget gerne hjælpe. Kontakt os på telefon +45 2860 8821.

*) Kørestole og Rollatorer:
Der er ikke plads til en udslået kørestol eller rollator på båddækket. Der er trin ned i turbåden, og der er ikke mulighed for rampe. Så det kræver et par hænder til at hjælpe dig ned af de to trin, så du er nede i båden. Skipper hjælper gerne med at få dig og din sammenklappede kørestol, eller rollator, med ombord. Det er gratis at medbringe kørestole og rollatorer.

Behindertenrichtlinie

Behinderte Gäste zahlen den gleichen Preis wie die anderen Gäste von MS Marianne und können gegen Vorlage einer gültigen Begleitkarte bei der Abreise eine Begleitperson über 18 Jahren mitbringen. Das Ticket für eine Begleitperson wird als „Kind 2-11 Jahre“ (150-250 DKK) gebucht und bezahlt.

Die folgenden Begleitkarten sind abgedeckt:
DSB-Begleitkarte, Kinder-Begleitkarte, DH-Begleitkarte, Mitgliedskarte des dänischen Blindenverbandes oder eine gültige, amtlich im Ausland ausgestellte Begleitkarte für Behinderte.

Beachten Sie, dass die Companion Card nicht abgelaufen sein darf.

Praktische Informationen

Es gibt 12 gute Sitzplätze mit guter Sicht auf das Boot. Es gibt Lesesegel für Wind und Regen sowie warme Decken.

Das Boot ist nicht für Rollstühle*) geeignet, da es vom Hafenkai zum flachen Bootsdeck Stufen gibt. Auf Deckebene im Steuerhaus gibt es Zugang zu einer Toilette.

Begleithunde und Hunde sind nach Vereinbarung unter der Telefonnummer +45 2860 8821 erlaubt. Pro Fahrt wird nur ein Hund mitgenommen.

Bei Fragen zur Praktikabilität und Verfügbarkeit helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer +45 2860 8821.

*) Rollstühle und Rollatoren:
Auf dem Bootsdeck ist kein Platz für einen ausgeklappten Rollstuhl oder Rollator. Es gibt Stufen zum Ausflugsboot und es gibt keine Möglichkeit für eine Rampe. Es braucht also ein Paar Hände, die Ihnen die beiden Stufen hinunterhelfen, damit Sie unten im Boot sind. Der Skipper hilft Ihnen und Ihrem zusammengeklappten Rollstuhl oder Rollator gerne an Bord. Das Mitbringen von Rollstühlen und Gehhilfen ist kostenlos.

Handicapbeleid

Gehandicapte gasten betalen op gelijke voet met de andere gasten van MS Marianne en mogen, op vertoon van een geldige begeleiderskaart bij vertrek, een begeleider meenemen die ouder is dan 18 jaar. Het ticket voor een begeleider wordt geboekt en betaald als “Kind 2-11 jaar” (DKK 150-250).

De volgende begeleidende kaarten zijn gedekt:
DSB Companion Card, Child Companion Card, DH begeleiderskaart, lidmaatschapskaart van de Deense Blindenvereniging, of een geldige buitenlandse, officieel uitgegeven begeleiderskaart voor gehandicapten.

Houd er rekening mee dat de Companion Card niet verlopen mag zijn.

Praktische informatie

Er zijn 12 goede zitplaatsen met goed zicht op de boot. Er zijn leeszeilen voor wind en regen, evenals warme dekens.

De boot is niet geschikt voor rolstoelen*) aangezien er trappen zijn vanaf de havenkade naar het vlakke bootdek. Er is toegang tot een toilet op dekniveau, in de stuurhut.

Geleidehonden en honden toegestaan ​​op afspraak via telefoon +45 2860 8821. Er wordt slechts één hond per reis meegenomen.

Als u vragen heeft over praktische zaken en beschikbaarheid, helpen wij u graag verder. Neem contact met ons op via telefoonnummer +45 2860 8821.

*) Rolstoelen en rollators:
Er is geen ruimte voor een uitgeklapte rolstoel of rollator op het bootdek. Er zijn trappen naar beneden in de rondvaartboot en er is geen mogelijkheid voor een helling. Er zijn dus een paar handen nodig om je de twee treden af ​​te helpen, zodat je in de boot zit. De schipper helpt u en uw opgevouwen rolstoel of rollator graag aan boord. Het is gratis om rolstoelen en rollators mee te nemen.

Disability policy

Disabled guests pay on an equal footing with MS Marianne’s other guests, and may, upon presentation of a valid companion card upon departure, bring a companion over the age of 18. The ticket for a companion is booked and paid for as “Child 2-11 years” (DKK 150~250).

The following companion cards are covered:
DSB Companion Card, Child Companion Card, DH companion card, membership card from the Danish Blind Association, or a valid foreign officially issued companion card for the disabled.

Note that the Companion Card must not have expired.

Practical information

There are 12 good seats with a good view of the boat. There are reading sails for wind and rain, as well as warm blankets.

The boat is not suitable for wheelchairs*) as there are steps from the harbor quay to the flat boat deck. There is access to a toilet on deck level, in the wheelhouse.

Service dogs and dogs allowed by appointment on phone +45 2860 8821. Only one dog is taken per trip.

If you have any questions regarding practicalities and availability, we will be happy to help. Contact us on phone +45 2860 8821.

*) Wheelchairs and Rollators:
There is no room for a folded out wheelchair or walker on the boat deck. There are steps down into the tour boat, and there is no possibility of a ramp. So it takes a pair of hands to help you down the two steps so you’re down in the boat. The skipper will be happy to help you and your folded wheelchair or walker on board. It is free to bring wheelchairs and walkers.